Klasa DP1 - klasa 2 liceum trzyletniego

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

do 15 czerwca:

 do 29 czerwca:

  • kopia świadectwa ukończenia klasy 1 liceum
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i działania ucznia: certyfikaty językowe, udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd 
  • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 200 zł i należy ją wpłacić gotówką w szkole lub na konto:

bank: BANK PKO BP    

numer rachunku: 26 1020 5226 0000 6302 0481 0372

właściciel konta: Fundacja Oświatowa EKOLA, ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

Warunki przyjęcia ucznia do klasy DP1:

1) wynik egzaminu z języka ojczystego - minimum 50%

2) wynik egzaminu z języka angielskiego jako języka obcego - minimum 60%

3) wynik egzaminu z matematyki - minimum 40%

4) ocena zachowania na świadectwie ukończenia 1 klasy liceum - co najmniej bardzo dobra

5) średnia ocen na świadectwie ukończenia 1 klasy liceum z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka - co najmniej 4.0

6) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań kandydata, motywacji do wyboru nauki w programie Matury Międzynarodowej, planów na przyszłość, itd.

Bierzemy również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami - certyfikaty językowe, udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd. W przypadku uczniów cudzoziemców o przyjęciu do klasy DP1 decyduje wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego i matematyki oraz przebieg dotychczasowej edukacji.

Egzamin kwalifikacyjny do klasy z programem Matury Międzynarodowej (DP1) składa się z trzech części: egzamin z języka ojczystego, z języka angielskiego oraz z matematyki (terminarz).

Egzamin pisemny z języka ojczystego sprawdza poziom wiedzy z historii literatury i teorii literatury, jaką kandydat powinien mieć po pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. Ma formę wypracowania, które kandydaci piszą w odniesieniu do wybranego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy i które ma zawierać jego analizę i interpretację; czas trwania egzaminu – 1h30m.

Egzamin pisemny z języka angielskiego składa się z

  • części pisemnej: rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu czytanego, praktyczne użycie języka (uzupełnienie tekstu brakującymi słowami, przekształcenia zdań obejmujące zmianę słownictwa, składni i struktur gramatycznych, słowotwórstwo), wypowiedź pisemna (reakcja na przeczytany tekst: 200-250 słów; minimum 5-zdaniowe odpowiedzi na kilka pytań otwartych); czas trwania egzaminu – 1h30m
  • części ustnej: rozmowa z kandydatem na zadany temat.; czas trwania rozmowy – ok. 10m

Treści tematyczne, które mogą pojawić się w pytaniach otwartych części pisemnej egzaminu oraz w rozmowie z kandydatem w części ustnej egzaminu:

Problemy globalne (zmiany klimatu, wpływ człowieka na środowisko naturalne, rasizm i ksenofobia, uzależnienia, głód, bieda, konsekwencje gwałtownego rozwoju technologii, itd.)

Sztuka (malarstwo, film, teatr, muzyka, literatura, moda, itd.)

Najważniejsze osiągnięcia naukowe i technologiczne XX i XXI wieku

Komunikacja – porozumiewanie się i środki masowego przekazu

Język ojczysty i języki obce – ich znaczenie w naszym życiu

Poczucie tożsamości i przynależności

Co wiem o programie IB Diploma; dlaczego chcę się w nim uczyć? 

Egzamin pisemny z matematyki sprawdza poziom wiedzy w zakresie następujących zagadnień (informacja zostanie wkrótce opublikowana):; czas trwania egzaminu – 1h30m.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji