Klasa preIB

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

do 14 czerwca:

 do 28 czerwca:

  • świadectwo z poprzedniej klasy
  • kopia paszportu (w przypadku cudzoziemców)
  • karta zdrowia
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 200 zł i należy ją wpłacić gotówką w szkole lub na konto:

bank: BANK PKO BP    

numer rachunku: 26 1020 5226 0000 6302 0481 0372

właściciel konta: Fundacja Oświatowa Ekola, ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

Warunki przyjęcia ucznia do klasy preIB:

1) wynik egzaminu z języka angielskiego - minimum 65%

2) wynik egzaminu z matematyki - minimum 30%

3) ocena zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum - co najmniej dobra

4) średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka - co najmniej 4.0

5) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań kandydata, motywacji do wyboru szkoły, planów na przyszłość, itd.

Bierzemy również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami - certyfikaty językowe (w przypadku uzyskania wyniku A, B lub C z egzaminu Cambridge First Certificate - zwolnienie z egzaminu wstępnego z języka angielskiego), udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd. W przypadku uczniów cudzoziemców o przyjęciu do klasy preIB decyduje wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego i matematyki oraz przebieg dotychczasowej edukacji.

Egzamin kwalifikacyjny do klasy preIB sprawdza kompetencje językowe kandydata w zakresie języka angielskiego i składa się z dwóch części:

część pisemna:

  • rozumienie tekstu mówionego / nagrania, rozumienie tekstu czytanego, praktyczne użycie języka (uzupełnienie tekstu brakującymi słowami, słowotwórstwo, przekształcenia zdań obejmujące zmianę słownictwa, składni oraz struktur gramatycznych), krótka wypowiedź pisemna (reakcja na przeczytany tekst – 150-200 słów; odpowiedź w 8-10 zdaniach na zadane pytanie otwarte - tematy takie, jak w części ustnej egzaminu); czas trwania egzaminu – 1h30m;

część ustna:

  • rozmowa z kandydatem na zadany temat (motywacja do nauki w programie Matury Międzynarodowej, zainteresowania / pasje kandydata, nauka i technologia, poczucie tożsamości i przynależności, relacje międzyludzkie i komunikacja, problemy współczesnego świata, np. zanieczyszczenie środowiska, terroryzm, uzależnienia, genetycznie modyfikowana żywność, itp); czas trwania rozmowy – ok. 10m.

Zagadnienia do egzaminu pisemnego z matematyki zostaną podane wkrótce.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji