EKOLA

Zespół Szkół EKOLA
Fundacji Oświatowej EKOLA
ul. T. Zielińskiego 56,
53-534 Wrocław
tel/fax: +48 71 361 43 70
e-mail: sekretariat@ekola.edu.pl

 

Gimnazjum EKOLA

Nauczanie dwujęzyczne

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE W GIMNAZJUM EKOLA

 

 

Od roku szkolnego 2011/2012 w Gimnazjum EKOLA funkcjonuje klasa dwujęzyczna realizująca rozszerzony program nauczania języka angielskiego.


Podstawę prawną nauczania dwujęzycznego stanowi m.in. § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania, w którym mówi się , że:

       „Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski oraz drugi język obcy. Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego."

 

        Celem nauczania dwujęzycznego jest:

♦   zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i zapewnienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę własnych możliwości,

  przygotowanie do biegłego władania językiem obcym w różnych dziedzinach w perspektywie dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a w przyszłości do studiów w Polsce i za granicą,

  osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego,

        stosowanie języka obcego jako narzędzia przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

      przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu kompetencji językowej FCE (First Certificate in English) jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper intermediate).

 

Nauczanie dwujęzyczne w Gimnazjum EKOLA będzie polegać na realizacji:

       treści programowych z języka angielskiego w rozszerzonym zakresie tzn. 6 godzin nauki tygodniowo (w tym 1 godzina z native speakerem w klasie I i 2 godziny w klasie II i III),

       treści programowych z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach: polskim  i  angielskim wg poniższego harmonogramu:

     klasa I

-    w I semestrze nauczanie dwujęzyczne obejmie zajęcia plastyki, muzyki a w II semestrze dodatkowo informatykę,

-      słownictwo angielskie zostanie wprowadzone na lekcjach biologii, fizyki oraz dziejów nauki a także historii i kultury krajów angielskojęzycznych;

 

     klasa II i III

-      nauczanie dwujęzyczne na zajęciach z fizyki, informatyki, historii i kultury krajów angielskojęzycznych oraz twórczego myślenia,

słownictwo angielskie wprowadzone na zajęciach biologii oraz metodologii badań naukowych;  podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum z uwzględnieniem dodatkowych przedmiotów:

-        historii i kultury krajów angielskojęzycznych,

-        dziejów nauki,

-        metodologii badań naukowych,

-        technik uczenia się,

-        twórczego myślenia.

        udziału uczniów w międzynarodowych projektach (Comenius) i wyjazdach językowych, prezentacjach tematycznych w języku angielskim, projektach edukacyjnych związanych z historią, geografią i kulturą  krajów angielskojęzycznych,

 

 

W ramach oferty dla oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum EKOLA planowane jest także podjęcie następujących działań:

    organizacja wymian ze szkołami w Anglii we współpracy ze szkołą językową International House,

         nawiązanie współpracy z Wrocławską Fundacją Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej „Freya” – m.in. przygotowywanie uczniów do udziału w konkursie „Coolturalnie przez świat”,

        podejmowanie działań w ramach UNICEF (World Maths Day, World Spelling Day)  i UNESCO (wymiana z Hildesheim, wymiana Intercultura),

  przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach wiedzy o krajach angielskojęzycznych,

        udział uczniów w Konkursie Scenek w Języku Angielskim,

        wydawanie anglojęzycznej gazetki szkolnej.


Rekrutacja