Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Klasy 1-3

 • Limit uczniów w oddziałach klasowych 1-3 w Szkole Podstawowej EKOLA wynosi 16 osób;
 • Zapisy uczniów są prowadzone do klasy 1 oraz w przypadku wolnych miejsc także do klasy 2 i 3;
 • Warunkiem rozpatrzenia przez dyrekcję Zespołu Szkół EKOLA wniosku o przyjęcie dziecka klasy 1, 2 lub 3 SP EKOLA jest spełnienie formalnych kryteriów naboru:
  • do klasy 1
   • złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) podania do dyrektora Szkoły Podstawowej EKOLA, przedstawienie zaświadczenia wydanego przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole, przedstawienie wyników diagnozy przedszkolnej, tj. analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym - przedstawienie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
   • wzięcie udziału przez dziecko w spotkaniu rekrutacyjnym; spotkanie rekrutacyjne trwa około 45 minut; w tym czasie dzieci wykonują zarówno zadania indywidualne, jak i grupowe; zadania polegają między innymi na rysowaniu według wzoru, opisie obrazka, liczeniu oraz wspólnym układaniu klocków lub puzzli; obserwacja pracy dzieci ma na celu uzyskanie informacji na temat poziomu rozwoju ich umiejętności, procesów poznawczych i sprawności ruchowych niezbędnych do nauki w danej klasie oraz na temat ich funkcjonowania w grupie; 
  • do klasy 2 i 3
   • złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) podania do dyrektora Szkoły Podstawowej EKOLA;
   • przedstawienie świadectwa ukończenia odpowiednio klasy 1 lub 2 szkoły podstawowej; w przypadku dziecka pobierającego wcześniej naukę poza granicami Polski - dokumentu (świadectwa lub zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, poświadczającego jego uczestnictwo w formach kształcenia adekwatnych dla danego systemu oświaty;
   • przedstawienie opinii wychowawcy klasy;
   • wzięcie udziału przez dziecko w spotkaniu rekrutacyjnym (opis powyżej); 
   • złożenie w sekretariacie szkoły pozostałych dokumentów związanych z procedurą rekrutacji:
    • karta zdrowia
    • dwa zdjęcia
    • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • O przyjęciu dziecka decyduje pozytywna opinia zespołu przeprowadzającego spotkanie rekrutacyjne oraz wyniki diagnozy przedszkolnej lub ocena opisowa postępów w nauce;
 • Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przyjętego do klasy 2 lub 3 Szkoły Podstawowej EKOLA są zobowiązani niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć odpowiednio:
  • w przypadku klasy 2 - świadectwo ukończenia klasy 1;
  • w przypadku klasy 3 - świadectwo ukończenia klasy 2.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji