Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Klasy 4-8

 • Limit uczniów w oddziałach klasowych 4-6 w Szkole Podstawowej EKOLA wynosi 20 osób;
 • Zapisy uczniów do klas 4-6 SP są prowadzone w przypadku wolnych miejsc w tych klasach;
 • Warunkiem rozpatrzenia przez dyrekcję Zespołu Szkół EKOLA wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 4, 5 lub 6 w SP EKOLA jest spełnienie formalnych kryteriów naboru:
  • złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) podania do dyrektora Szkoły Podstawowej EKOLA;
  • przedstawienie świadectwa ukończenia odpowiednio klasy 3, 4 lub 5 szkoły podstawowej; w przypadku dziecka pobierającego wcześniej naukę poza granicami Polski - dokumentu (świadectwa lub zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, poświadczającego jego uczestnictwo w formach kształcenia adekwatnych dla danego systemu oświaty;
  • przedstawienie zaświadczenia o uzyskanych wynikach klasyfikacji śródrocznej;
  • wzięcie udziału przez dziecko w rozmowie kwalifikacyjnej; rozmowa kwalifikacyjna trwa około 30 minut i składa się z trzech części: praca z tekstem, rozwiązywanie zagadek logicznych oraz rozmowa z kandydatem na tematy takie jak: zainteresowania, formy spędzania wolnego czasu, postrzeganie siebie w środowisku rówieśniczym; celem tego etapu rekrutacji jest poznanie dziecka oraz dokonanie wstępnej oceny jego umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz logicznego myślenia, a także umiejętności nawiązywania kontaktu i sposobu dokonania autoprezentacji;
  • złożenie w sekretariacie szkoły pozostałych dokumentów związanych z procedurą rekrutacji:
   • karta zdrowia
   • dwa zdjęcia
   • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • O przyjęciu dziecka decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dotychczasowe wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4.5 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania);
 • Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przyjętego do klasy 4, 5 lub 6 Szkoły Podstawowej EKOLA są zobowiązani niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć odpowiednio:
  • w przypadku klasy 4 - świadectwo ukończenia klasy 3;
  • w przypadku klasy 5 - świadectwo ukończenia klasy 4;
  • w przypadku klasy 6 - świadectwo ukończenia klasy 5.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji